Tax Returns

Shiksha Sankalp Foundation, India

Income Tax Return FY 2017-18          FCRA Return FY 2017-18

Income Tax Return FY 2016-17          FCRA Return FY 2016-17

Income Tax Return FY 2015-16          FCRA Return FY 2015-16

Income Tax Return FY 2014-15          FCRA Return FY 2014-15

Income Tax Return FY 2013-14          FCRA Return FY 2013-14

Income Tax Return FY 2012-13

Income Tax Return FY 2011-12

Income Tax Return FY 2010-11

Shiksha Sankalp Incorporated, USA

Federal Tax Return FY 2017          California Tax Return FY 2017

Federal Tax Return FY 2016          California Tax Return FY 2016

Federal Tax Return FY 2015          California Tax Return FY 2015

Federal Tax Return FY 2014          California Tax Return FY 2014

Federal Tax Return FY 2013          California Tax Return FY 2013

Federal Tax Return FY 2012          California Tax Return FY 2012

Federal Tax Return FY 2011          California Tax Return FY 2011

Federal Tax Return FY 2010          California Tax Return FY 2010